WesternUnion Sverige

Uttalandedatum: 20180217
Diarienummer: 17-496
Anmälare: En konsument
Motpart: WesternUnion Sverige
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att WesternUnion Sverige brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man kontakta anmälaren vid ett flertal tillfällen trots att anmälaren begärt att inte bli kontaktad. DM-nämnden finner att WesternUnion Sverige även brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner vidare att WesternUnion Sverige brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av WesternUnion Sverige via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon inte begärt att bli kontaktad. Vidare har anmälaren uppgivit att hon vid ett antal tillfällen varit i kontakt med företaget om att hon inte vill bli kontaktad och av företagets agenter blivit lovad att dessa utskick ska upphöra. Anmälaren har även försökt avvisa reklam via URL och på annat sätt. Trots detta har SMSen fortsatt. Det senaste SMSet ankom den 1 december 2017.

Företagets uppgifter
WesternUnion Sverige har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka SMS eller MMS till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

WesternUnion Sverige har underlåtit att yttra sig i ärendet. Mot bakgrund av detta går nämnden på anmälarens uppgifter varför DM-nämnden finner att meddelandet sändes i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Eftersom företaget inte inkommit med ett yttrande går DM-nämnden på anmälarens uppgifter. Nämnden finner därmed att WesternUnion Sverige brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. WesternUnion Sverige har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande e.u. Mattias Grundström, Sekreterare