SvD

Uttalandedatum: 20180220
Diarienummer: 17-150
Anmälare: En konsument
Motpart: SvD
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att SvD inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken det fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från SvD, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren gör även gällande att hon påtalat företaget detta per telefon och då meddelat att hon inte vill ha gratistidningar.

Företagets uppgifter
SvD Magasinet ges ut av HB SvD AB & Co och är en redaktionell produkt. Företaget beklagar att anmälaren har mottagit Magasinet trots att hon uppmärksammat företaget på att hon inte vill ta del av detsamma. SvD är mån om att ha en god relation med tidigare, nuvarande och framtida kunder varför man lägger stor vikt vid att bedriva sitt arbete med respekt för såväl tillämpliga lagar och branschöverenskommelser som enskilda framställda önskemål. SvD har gjort en notering om att anmälaren inte vill ta del av Magasinet och man kommer fortsättningsvis därför inte dela ut den till anmälaren ifråga.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

SvD har inte motsatt sig att det aktuella magasinet delats ut till anmälarens adress men hänvisat till att magasinet utgjort en redaktionell produkt varför reglerna inte är tillämpliga. DM-nämnden instämmer och finner därför att företaget inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser vidare positivt på företagets åtgärd att se till att anmälaren i framtiden inte kommer att erhålla fler utskick av aktuell tidning.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande