MyBonus AB

Uttalandedatum: 20180217
Diarienummer: 17-465
Anmälare: En konsument
Motpart: MyBonus AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att MyBonus AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat e-post till konsument utan att denne samtyckt till detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av MyBonus AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 18 december 2017.

Företagets uppgifter
MyBonus AB har angett att anmälaren har kontaktats genom sin e-postadress i egenskap av befattningshavare i ett bolag. Underlag som stödjer detta har bilagts företagets yttrande. Anmälaren har spärrats i MyBonus ABs företagsregister.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post
Marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till till att kontaktdata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

MyBonus AB har kunnat visa på att anmälaren kontaktats i dennes egenskap av näringsidkare och blivit uppringd från bolagets företagsregister. Anmälaren har dock kontaktats på dennes privata mailadress utan att samtycke förelegat. Med anledning härav finner DM-nämnden att inget undantag från förbudet att skicka e-post utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att MyBonus AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända e-posten.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande