Fingers and toes

Uttalandedatum: 20180222
Diarienummer: 17-497
Anmälare: En konsument
Motpart: Fingers and toes
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Fingers and toes brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Fingers and toes även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Fingers and toes skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 12 december 2017. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta henne men företaget har trots detta återkontaktat henne.

Företagets uppgifter
Fingers and toes bekräftar anmälarens uppgifter att företaget kontaktat henne och att man varit i kontakt med anmälaren om oönskad reklam. När företaget mottog begäran om avregistrering från anmälaren lades hon in i det dåvarande systemet så att hon inte kunde få reklam från företaget. Efter några månader bytte företag system och några telefonnummer gick inte över till det nya systemet på grund av dataproblem. Däribland anmälarens telefonnummer. Företaget ber om ursäkt för det inträffade och anger att man har ändrat i företagets rutiner samt har dubbelkollat att anmälarens telefonnummer finns med i företagets spärrlista.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Då Fingers and toes inte motsatt sig anmälarens uppgifter lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet om SMS till mobiltelefoner utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att Fingers and toes brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Fingers and toes att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. Då Fingers and toes har bekräftat anmälarens uppgifter lägger DM-nämnden därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Fingers and toes brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare