Tipptapp

Uttalandedatum: 20180125
Diarienummer: 17-458
Anmälare: En konsument
Motpart: Tipptapp
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att marknadsföringen stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit kontaktad av Tipptapp i marknadsföringssyfte den 9 november 2017 genom en bifogad lapp i brevlådan. Lappen uppfattades av anmälaren som hotfull. Den aktuella lappen har medvetet designats så att den inte ser ut att komma från ett företag utan att den kommer från en privatperson. Lappen är dessutom signeras med ”dina grannar” vilket ytterligare missvisar att lappen kommer från ett företag. Hotfullt står dessutom att företaget har fotograferat något som ej har hänt. Lappen anger: ”Nu får det vara nog!!! Vi har vid flertalet tillfällen noterat skräpet som blir stående utanför din dörr. Gammalt bråte hör hemma på tippen! Besökare tror att skrotnisse bor i huset. Det finns nu nya riktlinjer som måste följas fr o m 1/11.Vi har fotograferat allt.”

Företagets uppgifter
Tipptapp har medgett att man har låtit kontakta anmälaren genom lappen. Idén med denna tvåstegskampanj var att i ett första steg väcka mottagarens intresse genom dess formulering som i sitt sammanhang skulle uppfattas som humoristiskt och inte väcka anstöt eller uppfattas på ett negativt sätt. I den andra delen presenteras avsändare på ett tydligt sätt genom antingen ett webbplats-besök eller genom ett telefonsamtal till ett angivet nummer. Reklam-dramaturgin syftade till att skapa engagemang på ett sätt som var tänkt att uppfattas som humoristiskt. Att anmälaren i detta fall inte uppfattade det så är beklagligt och företaget ber om ursäkt för det inträffade.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Utifrån de uppgifter som framkommit i ärendet och särskilt de dokument som anmälaren bilagt sin anmälan finner DM-nämnden att marknadsföringen strider mot god sed för direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare