One CC AB

Uttalandedatum: 20180122
Diarienummer: 17-422
Anmälare: En konsument
Motpart: One CC AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att samtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom ONE CC AB återkontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av ONE CC AB i marknadsföringssyfte trots att hon begärt att ONE CC AB ska ta bort hennes telefonnummer från ringlistan. Det senaste samtalet ring­des den 15 november 2017.

Företagets uppgifter
ONE CC AB medger att företaget ringt anmälaren vid några tillfällen. Uppringningarna skedde för kunds räkning (Com Hem och Boxer TV-Access) trots att anmälaren är med i NIX-registret. Detta skedde då såväl Com Hem och Boxer TV-Access har en befintlig affärsrelation med anmälaren såsom kund till ovan nämnda företag.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklam­kontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför ONE CC AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Företaget har i ett initialt skede haft rätt att kontakta anmälaren då undantag till reglerna för NIX-telefon förelegat. Dock, eftersom kunden ett upprepat antal gånger har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har ett effektivt spärregister antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att företaget har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare