Intersport

Uttalandedatum: 20180105
Diarienummer: 17-450
Anmälare: En konsument
Motpart: Intersport
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Intersport inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom en giltig förklaring lämnats till varför man återkontaktat anmälaren en gång trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt. DM-nämnden finner därtill att Intersport inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Detta då en giltig förklaring lämnats och åtgärder omgående vidtagits för att rätta till den brist som förelegat

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Intersport via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen.

Företagets uppgifter
Intersport har uppgivit att företaget inte kontaktar kunder som inte begärt att bli kontaktade. Företaget har en avregistreringsfunktion i alla digitala utskick (e-post och sms) samt kundtjänst för avregistrering vid postala utskick. Företaget anger även att man respekterar de kunder som valt att spärra sig för marknadsföring i respektive kanal och kommunicerar inte med dem.

I det specifika fallet har anmälaren angett sitt telefonnummer vid medlemsregistrering den 24 oktober 2017. Totalt har tre SMS skickats till anmälaren. SMS nummer ett som skickades den 24 oktober 2017 har anmälaren responderat på genom att ange sin e-postadress men han har inte avanmält sig för marknadsföring i kanal mobil/SMS.

I SMS nummer två som skickades den 25 oktober 2017 har fel avanmälansnummer skrivits in. Således ett handhavande fel hos företagets producerande enhet. Intersport bytte mobilleverantör och därmed avanmäls-telefonnummer för ca ett år sen för att tillse en bättre och säkrare spärr för konsumenter.

Anmälaren har gjort avanmälan mot fel nummer vilket medfört att det inte kommit in i företagets CRM-system och att anmälaren även erhållit ett tredje SMS. Så snart Intersport blev medveten om detta fel rättade företaget aktuellt fel och avanmälde de kunder som avanmält sig mot detta nummer. Spärr på dessa kunder skapades den 1 december 2017 (vilket styrkts av utdrag från register) och sedan dess har dessa konsumenter inte erhållit fler utskick från företaget i form av SMS.

Företaget beklagar det inträffade som uppstått pga. den mänskliga faktorn. Intersport har dock rättat aktuellt fel direkt efter det att företaget upptäckte felet.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Intersport att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. I aktuellt fall kan det konstateras att Intersport har ett tillfredställande spärregister som dock pga. ett tillfälligt fel inte fungerat. Så fort företaget fick vetskap om felet vidtogs åtgärd och anmälaren är nu spärrad och inga fler utskick har gjorts till aktuell konsument. Intersport anses därför inte ha agerat i strid mot god sed.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det finns någon möjlighet att avregistrera sig från sändningslistan. Att fel nummer har angetts i SMS nummer två har berott på den mänskliga faktorn och felet har omgående rättats till.  Nämnden finner därmed att Intersport inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare