Zensum AB

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-203
Anmälare: En konsument
Motpart: Zensum AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Zensum AB i marknadsföringssyfte. Under telefonsamtalet ville företagets agent erbjuda honom privatlån till påstått låga räntor. Företagets agent hävdade vidare att han kunde se att anmälaren hade dyra konsumentlån trots att detta inte stämmer. När anmälaren frågade varifrån företagets agent kunde se den angivna informationen uppgav företagets agent att han hade sett att företag begärt kreditupplysning på anmälaren den senaste tiden och det är med anledning av kreditupplysningsbegäran som företagets agent fått tag på anmälarens uppgifter och ringt upp honom. Anmälaren har även uppgett att företagets agent angett att det inte var ett samtal i försäljningssyfte. Samtalet ringdes den 5 juli 2017.

Företagets uppgifter
Zensum AB motsäger sig inte att man kontaktat anmälaren. Informationen om anmälaren hämtades in från Bisnode AB den 16 juni 2017 och har då genomgått sedvanlig NIX tvättning.

Zensums handläggare hänvisar alltid till vartifrån företaget erhåller kundens uppgifter och om kunden uppger att de inte har några lån finns det ingen anledning för företaget att fortsätta telefonsamtalet. Anmälarens uppgifter är spärrade sedan telefonsamtalet den 5 juli 2017. Zensum kommer inte att kontakta anmälaren igen. Företaget anser inte att man brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom de aktuella telefonsamtalen skedde kort efter det att anmälaren registrerat sig för NIX-Telefon.

DM-nämndens bedömning
Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Då Zensum AB inte berört frågan om otillbörlig marknadsföring i sitt yttrande och därför inte motsatt sig anmälarens uppgifter lägger DM-nämnden dem till grund för uttalandet.  Därmed håller DM-nämnden Zensum AB som ansvarig för agentens påståenden och finner att marknadsföringen varit otillbörlig samt att företaget i denna del därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare