Valvet Mäklarfirma

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-411
Anmälare: En konsument
Motpart: Valvet Mäklarfirma
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Valvet Mäklarfirma brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Valvet Mäklarfirma, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam och trots att han vid tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad igen i marknadsföringssyfte.  Det senaste utskicket gjordes den 17 oktober 2017.

Företagets uppgifter
Valvet Mäklarfirma har uppgett att företaget anlitar externa utdelare för att dela ut den aktuella reklamen. Företagets instruktioner till utdelningsföretaget är att fullt ut respektera Nej-tack dekaler och att inte lägga oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig reklam.

Det ligger i företagets intresse att följa hushållens anvisningar, då reklam i brevlådor där hushållen inte vill mottaga reklam svårligen ger positiv reklam åt företaget och då själva syftet med reklamen uteblir.

Valvet Mäklarfirma arbetar ständigt med att höja kvaliteten på företagets egna och inköpta tjänster och ber om ursäkt för det uppkomna fallet där företagets utdelare har förbisett Nej-tack skylt. Företaget har informerat utdelarna till berört utdelningsföretag om vad som gäller och har också tagit upp diskussionen med hur de kan arbeta för att säkerställa att antalet fel minimeras.

DM-nämndens bedömning
Utdelning av ODR-reklam
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Valvet Mäklarfirma har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress. DM-nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare