UNHCR

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-376
Anmälare: En konsument
Motpart: UNHCR
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att UNHCR inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av sms, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt. DM-nämnden finner däremot att UNHCR brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att UNHCR skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 6 september 2017. Anmälaren gör även gällande att företaget inte har en avregistreringsfunktion i SMS-meddelandet.

Företagets uppgifter
UNHCR har uppgivit att anmälaren har varit månadsgivare hos företaget i över ett år. Detta avslutades i maj 2016. Anmälaren har även köpt julklappar och gett bidrag via SMS. Eftersom man får erbjuda liknande tjänster tills givare säger nej tack till kommunikationen så har företaget gjort det fram tills dess att anmälaren sa nej tack den 3 oktober 2017 enligt företagets databas. UNHCR har stoppat all kommunikation till anmälaren i och med att hon bett om det.

I företagets SMS-utskick som anmälaren erhöll i september 2017 står inte hur man avregistrerar sig eftersom det är svårt att få plats med det i SMS-meddelandet. UNHCR har dock såväl mail, telefon och en chatt på hemsidan varigenom man kan få kontakt med företaget. Om en givare inte vill fortsätta mottaga utskick så stoppar UNHCR dessa utskick direkt, vilket gjorts i detta fall.

UNHCRS beklagar det inträffade.

DM-nämndens bedömning
Sändandet av SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
DM-nämnden anser att det förelåg en giltig anledning till varför anmälaren erhöll utskick från UNHCR. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att UNHCR inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända sms:et till hennes mobiltelefon

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det inte finns något enkelt sätt att avregistrera sig från sändningslistan. Det står ingenstans i själva meddelandet hur man går tillväga. Detta har bekräftats av UNHCR. Nämnden finner därför att UNHCR på denna punkt brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare