Teleman AB

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-421
Anmälare: En konsument
Motpart: Teleman AB
Frågeställning: Obeställda varor
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Teleman AB har haft anmälarens samtycke till att skicka den aktuella orderbekräftelsen eftersom en dylik beställning godkänts av anmälaren. Företaget har därför inte agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit en orderbekräftelse på telefonabonnemang med ett annat bolag än det anmälaren har. Bolaget samarbetar med ett annat bolag, Telephonia Telecom AB, som gjorde samma sak i januari 2017. Anmälaren har kontaktat Teleman AB för annullering av bekräftelsen. Anmälaren har tidigare bett företaget att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter
Den 13 oktober 2017 var en säljare från Teleman AB i kontakt med anmälaren där de kom överens om att teckna ett avtal vilket företaget styrkt med ett utdrag från aktuellt telefonsamtal. Dagen efter aktuellt telefonsamtal skickade företaget ut orderbekräftelsen. En relaterad person till anmälaren ringde därefter och ångrade beställningen varför företaget annullerade beställningen och bekräftade till den personen att beställningen var borttagen.

Angående Teleman AB och Telephonia Telecom AB så är detta två självständiga bolag med två olika kundbaser. Telephonia Telecom AB köper tjänster av Teleman AB för att kunna leverera telefoni till sina kunder. Att Teleman AB har kontaktat anmälaren har inget att göra med att Telephonia Telecom AB har varit i kontakt med anmälaren tidigare. Det faktum att Teleman AB har varit i kontakt med anmälaren nu och att Telephonia Telecom AB varit i kontakt med samma person tidigare är en slump. Teleman AB har inte använt sig av Telephonia Telecom AB:s kundbas.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt ICC:s regler är det inte heller tillåtet att använda sig av s.k. negativ säljmetod, vilket innebär att skicka obeställda produkter till konsumenten och sedan kräva betalning för dessa eller ge mottagaren intryck av att han eller hon är betalningsskyldig för produkterna. Vidare är sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkten 21 i bilaga 1 till EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet) eller sådan aggressiv affärsmetod som anges i punkten 29 i samma bilaga (leverans utan föregående beställning) alltid att anse som otillbörlig. Dessa regler är tvingande enligt 4 § marknadsföringslagen.

Mot bakgrund av de uppgifter som förekommer i ärendet är det bekräftat av företaget att man skickat orderbekräftelsen på ett telefonabonnemang. Detta har dock skickats ut efter det att anmälaren samtyckt till aktuellt avtal. Mot bakgrund av detta finner nämnden att Teleman AB inte agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare