Sveriges Energi Elförsäljning AB

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-269 Ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: SverigesEnergi Elförsäljning AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Sveriges Energi Elförsäljning AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, då företaget presenterat tillräckligt stöd för att företaget haft rätt att kontakta anmälaren. DM-nämnden finner däremot att Sveriges Energi Elförsäljning AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Sveriges Energi Elförsäljning AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Sveriges Energi Elförsäljning AB åter ringt anmälaren ett upprepat antal gånger. Det senaste samtalet ringdes den 9 augusti 2017.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer är infört i spärregistret.

Företagets uppgifter
Sveriges Energi Elförsäljning AB har angett att företaget ringt anmälaren vid tre tillfällen. Vid ett av dessa tillfällen har anmälaren ringts i dennes egenskap av näringsidkare (enskild firma). Företaget har inte några noteringar om att anmälaren vid detta tillfälle har begärt att inte bli uppringd igen men Sveriges Energi Elförsäljning AB har efter att företaget mottagit denna anmälan påfört numret till företagets interna spärrlista. Vid resterande tillfällen har anmälaren ringts som konsument. Företaget tog ut telefonnumret den 4 juli 2017 och vid detta tillfälle var anmälaren inte registread i NIX-telefon. Företaget har således inte ringt en Nixad konsument då anmälaren inte fanns i NIX-registret när telefonnumret beställdes och togs ut. Tillfället där företaget kontaktade anmälaren den 9 augusti 2017 är som nämnts ovan inte att se som en kontakt till en konsument utan till en enskild näringsidkare, vilken numera är spärrad för vidare marknadsföring.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Sveriges Energi Elförsäljning AB har anfört tillräckliga skäl för att påvisa att företaget haft en rätt att kontakta anmälaren vid de tre telefonsamtalen som företaget har ringt till anmälaren. Således finner DM-nämnden att Sveriges Energi Elförsäljning AB inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads-föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Sveriges Energi Elförsäljning AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden finner således Sveriges Energi Elförsäljning AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande