Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-393
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget vidtagit åtgärd för att säkerställa anmälarens begäran att inte bli kontaktad

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Svenska Postkodlotteriet trots att han sedan några år tillbaka meddelat företag att han inte vill motta dess reklam. Den 7 september 2017 var anmälaren i kontakt med företagets kundtjänst som bad om ursäkt för att företaget skickat reklam trots att företaget noterat att han inte vill ha den. Som kompensation blev anmälaren lovad två biobiljetter. Istället för biobiljetter fortsätter företaget att skicka adresserad reklam till anmälaren. Den 12 oktober fick anmälaren återigen adresserad reklam från företaget och inga biobiljetter.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet respekterar spärrförfrågningar från konsumenter och dessa hanteras skyndsamt. När det gäller reklamspärrar kan företaget konstatera att anmälaren inte var spärrad i NIX adresserat vid tidpunkten för adressuttaget och att han inte hade en spärr inlagd i PostkodLotteriets eget spärregister vid den aktuella tidpunkten.

När anmälaren kontaktade PostkodlLotteriet för att lägga in en spärr hade adressutskicket således redan gjorts. Anmälaren har inte funnits med, och kommer ej finnas med, i utskick efter att spärren lades in. Mot bakgrund av vad som anförts ovan finner Postkodlotteriet, som inte kommenterat reklamutskicket den 12 oktober 2017, att företaget inte brutit mot god sed.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Svenska Postkodlotteriet att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Nämnden finner i detta fall att Svenska PostkodLotteriet inte handlat i strid med god direktmarknadsföringssed eftersom anmälaren inte fanns med i NIX-adresserat när adressuttaget gjordes. Därtill då Svenska PostkodLotteriet efter begäran från anmälaren, direkt vidtagit åtgärd för att tillse anmälarens begäran att inte bli kontaktad genom att addera anmälaren i företagets interna spärregister.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare