Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 20171219
Diarienummer: 17-416
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Direktreklam
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam motsätter sig inte att företaget delat ut den aktuella direktreklamen. Företag anför däremot att Svensk Direktreklam är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i företagets bransch, där respekt för Nej- tack dekaler är en av de viktigaste. Varje utdelare får information om detta när denne börjar sitt arbete som reklamutdelare vid företaget. Trots detta händer det vid enstaka tillfällen incidenter där någon av företagets utdelare delat ut reklam till ett hushåll med en Nej-tack dekal. Orsaken är då oftast att utdelaren är ny och har missuppfattat sina instruktioner, eller helt enkelt i brådskan inte observerat Nej-tack dekalen.

När det gäller detta specifika ärende har företaget tidigare haft utdelare som inte har varit tillräckligt noggranna när det gäller att respektera dessa dekaler, vilket företaget ber om ursäkt för. Företaget har sedan en tid en ny utdelare på distriktet och företaget hoppas och tror att anmälarens Nej-tack dekal kommer att respekteras fortsättningsvis.

DM-nämndens bedömning
Oadresserad reklam
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Svensk Direktreklam har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress. Med anledning av de uppgifter som framkommit finner DM-nämnden därför att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande