Stadens Pizza Sverige AB

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-375
Anmälare: En konsument
Motpart: Stadens Pizza Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Stadens Pizza Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumentens mobiltelefon efter det att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner däremot att Stadens Pizza Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Stadens Pizza Sverige AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 29 september 2017.

Företagets uppgifter
Stadens Pizza Sverige AB har angett att företaget säljer mat online via sitt restaurangnätverk. Anmälaren har handlat hos resturanger som är verksamma i aktuellt nätverk. Godkännande har givits till företaget att kontakta anmälaren på de uppgifter som lämnats till restaurangerna som är med i detta restaurangnätverk.

Företagets SMS-utskick har nu uppdaterats och innehåller en länk för kunden att avbryta prenumeration av SMS-sänd reklam.

DM-nämndens bedömning
SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Stadens Pizza Sverige AB har haft anmälarens samtycke att skicka de aktuella SMS-utskicken. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Stadens Pizza Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka SMS-meddelandena.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Företaget har bekräftat att man inte haft dylik information i sina SMS-utskick. Stadens Pizza Sverige AB har dock adderat denna information nu. Oaktat detta finner DM-nämden att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring. DM-nämnden ser dock positivt på de vidtagna åtgärderna hos företaget och då mer precist, att företaget uppdaterat sina SMS.utskick med en länk för kunder att avbryta prenumeration av SMS-utskick från företaget och dess samarbetspartners.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare