SST Net

Uttalandedatum: 20171219
Diarienummer: 17-383
Anmälare: En konsument
Motpart: SST Net
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av SST NET i marknadsföringssyfte. Företagets agent påstod sig ringa från 3 alternativt ringa avseende hans abonnemang hos 3. Anmälaren är kund hos 3 varför han lät företagets agent prata vidare. Företagets agent ville att man skulle gå igenom anmälarens abonnemang hos 3 och företagets agent kom med ett förslag om anmälarens abonnemang som anmälaren accepterade. Detta avtal skulle anmälaren erhålla per mail. Så blev det inte. I slutet av augusti 2017 fick anmälaren istället en faktura från SST NET och det visade sig då att försäljaren ringt för SST NET. Anmälaren kontaktade då SST NET och den från företaget som han fick prata med sa att företagets agent som anmälaren tidigare talat med inte sagt att han ringt från 3.

Företagets uppgifter
SST NET arbetar med uppsökande verksamhet via telefon med ett s.k. dialersystem där inköpta listor laddas in efter att en NIX körning utförts. Det är ett krav hos företaget att samtliga SST NET medarbetare ska använda sig av detta dialersystem vid uppringning för att säkerställa efterlevnaden av NIX.

I slutet av sommaren 2017 eskalerade antalet samtal till företagets kundtjänst som företaget inte kunde härleda till dialersystemet och undersökning inleddes. Resultatet visade att en av företagets medarbetare på eget behåg valt att avvika från den rutin som gäller vid uppringning. Åtgärder har vidtagits av företaget, som sagt upp medarbetaren.

SST NET ser mycket allvarligt på det inträffade och har nolltolerans avseende försök till otillbörlig eller vilseledande marknadsföring vid införsäljning av SST NETs produkter.

DM-nämndens bedömning
Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Då SST NET inte har motsatt sig att otillbörlig marknadsföring skett håller DM-nämnden SST NET som ansvarig för agentens agerande och finner att marknadsföringen varit otillbörlig samt att företaget därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare