SeniorTelefoni Sverige AB

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-254
Anmälare: En konsument
Motpart: SeniorTelefoni Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Obeställd vara. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att SeniorTelefoni Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Vidare finner DM-nämnden att företaget är att se som ansvarig för den obeställda varan varför SeniorTelefoni Sverige AB även i denna del agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring. DM-nämnden finner därtill att SeniorTelefoni Sverige AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hennes mamma har blivit uppringd av SeniorTelefoni Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att hennes mamma har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren menar vidare att företaget, utan accept, skickat en vara till hennes mamma.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens mammas telefonnummer var infört i spärregistret.

Företagets uppgifter
SeniorTelefoni Sverige AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Utredningen visar inget annat än att det telefonnummer som ringts upp av anmälaren anmälts till spärregistret NIX-telefon. Vid sådant förhållande, samt då företaget inte inkommit med begärt yttrande, finner DM-nämnden att samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Obeställda varor
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt ICC:s regler är det inte heller tillåtet att använda sig av s.k. negativ säljmetod, vilket innebär att skicka obeställda produkter till konsumenten och sedan kräva betalning för dessa eller ge mottagaren intryck av att han eller hon är betalningsskyldig för produkterna. Vidare är sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkten 21 i bilaga 1 till EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet) eller sådan aggressiv affärsmetod som anges i punkten 29 i samma bilaga (leverans utan föregående beställning) alltid att anse som otillbörlig. Dessa regler är tvingande enligt 4 § marknadsföringslagen.

Mot bakgrund av de uppgifter som förekommer i ärendet och då företaget underlåtit att yttra sig i ärendet, finner nämnden att SeniorTelefoni Sverige AB agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. SeniorTelefoni Sverige AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande e.u. Andrea Hemming, tf Sekreterare