Santander Consumer Bank

Uttalandedatum: 20171217
Diarienummer: 17-187 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Santander Consumer Bank
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister.
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att utskick av adresserad direktreklam stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Santander Consumer Bank återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Santander Consumer Bank i marknadsföringssyfte trots att hon uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 28 juni 2017.

Företagets uppgifter
Santander Consumer Bank har angett att adresskällan för det aktuella utskicet var IDM Adress. Enligt uppgift från UC Marknadsinformation AB var namn och adresser tvättade mot NIX adresserat. Därtill kollar banken regelbundet det interna spärregistret. Anmälaren har inget tidigare engagemang eller anknytning till banken och fanns därför inte registrerad internt.

Banken har tolkat SWEDMA:s branschregler enligt följande. Om det finns en anknytning mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, och den registrerade motsätter sig att adressuppgifter används för ett visst ändamål, måste den personuppgpgiftsansvarige respektera detta. Då adressuppgifter samlas in från en annan källa än den registrerade, och då anknytning saknas mellan denne och marknadsföraren (i det här fallet Santander Consumer Bank) som planerar en marknadsföringskontakt, ska den personuppgiftsansvarige som lämnat ut uppgifterna eller mottagaren av dessa uppgifter se till att uppgifterna i enlighet med god branschsed kontrolleras mot aktuellt centralt allmänt tillgängligt spärregister. I ärendet har som framgått ovan, kontroll skett mot NIX-adresserat, i vilket spärr saknades. Från ett personuppgiftsperspektiv ställer sig Santander Consumer Bank tveksam till att registrera och hålla spärregister på personer som banken inte har någon anknytning till.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta. Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras. Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.  DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.  Det åligger därför Santander Consumer Bank att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Det ska räcka med att anmälaren kontaktar marknadsföraren (Santander Consumer Bank) och säger stopp på ytterligare reklam. Det är sedan bankens skyldighet att vidarebefordra detta till UC, som får ta in det i sitt spärregister. Detta innebär givetvis inte att Santander Consumer Bank får avstå från att ta in anmälarens begäran i sitt interna spärregister. Banken har således agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare