Safechild of Sweden AB

Uttalandedatum: 20171218
Diarienummer: 17-389
Anmälare: En konsument
Motpart: Safechild of Sweden AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till näringsidkare. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att e-postmeddelandet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det funnits förklarliga orsaker till aktuellt utskick som inte kan ligga företaget till last.
DM-nämnden finner vidare att Safechild of Sweden AB inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, då det inte tillfredställande visats att anmälaren kontaktats i strid mot uppgiven begäran att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Safechild of Sweden AB där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hennes yrkesroll utan riktade sig mot henne som privatperson. Anmälaren anger även att företaget fortsatt att kontakta henne trots att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 9 oktober 2017.

Företagets uppgifter
Safechild of Sweden AB beklagar det som skett. Företaget har inget intresse av att skicka e-post som ”spam” till personer utan företaget vill enbart kommunicera med de som är intresserade av att köpa företagets produkter. Konsumenter kan anmäla intresse för utskick via företagets hemsida eller om man handlat hos företaget.

Företaget har inte kontroll över vilka som anmäler intresse. Safechild of Sweden AB kan inte kontrollera att mailadressen personen skriver in överensstämmer med personer i verkligheten. De gånger företaget har gjort utskick har man ibland nått personer som sagt att de vill bli borttagna. Företaget har då omgående tillsett denna begäran. Att anmälaren i detta ärende uttryckligen sagt att den inte vill bli kontaktad och sen ändå blivit det låter både olyckligt och konstigt. Det kan mycket väl bero på den mänskliga faktorn att adressen av någon anledning låg dubbelt och bara blev borttagen på ett ställe. Företaget tar alltid bort de personer som uttryckligen sagt till. När det gäller vilken typ av adress folk väljer att bli kontaktade på har företaget ingen koll på. Vissa skriver in sin jobbmail och andra sin privata mailadress. Där kan inte företaget påverka. Safechild of Sweden AB förstår att det blivit fel men det har inte skett avsiktligen.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till näringsidkare
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per e-post till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana utskick. E-post till näringsidkare är dock undantagna om det skickas något rörande vad denne kan ha nytta av i sin yrkesroll.  Safechild of Sweden AB har inte motsatt sig anmälarens uppgifter att företaget skickat de aktuella utskicken till anmälarens e-post. Om så har skett är det på grund av att anmälaren själv angett den e-postadressen vid hennes kontakt med företaget. Alternativt att någon annan angett anmälarens e-postadress. Mot bakgrund av detta finner DM-nämnden att det inte går att fastslå att e-postutskicket i detta avseende stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta. DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.  Det åligger därför Safechild of Sweden AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom företaget visat att man har klara rutiner när en begäran inkommer att en konsument vill bli avregistrerad finner DM-nämnden att det inte med stor sannolikhet visats att ett sådant register inte tillämpats på ett tillfredställande sätt i detta fall.

I sitt yttrande anför inte Safechild of Sweden AB att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt av företaget eller någon av dess samarbetsparters. DM-nämnden utgår dock från att så skett. Detta är ett agerande som anses vara väl förenligt med god marknadsföringssed att handla på detta sätt och motsatsvis inte förenligt med god sed att inte handla så.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande