Resurs Bank

Uttalandedatum: 20171219
Diarienummer: 17-279
Anmälare: En konsument
Motpart: Resurs Bank
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Resurs Bank brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Resurs Bank, trots att han inte har något kundförhållande till företaget och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom bett företaget flera gånger att inte skicka erbjudanden till honom och respektera att han inte vill att företaget ska kontakta honom.

Företagets uppgifter
Resurs Bank bestrider anmälan och anser att reklamutskicket varit legitimt. Anmälaren är kund hos företaget som innehavare av ett NetOnNet konto med revolverande kredit. Senaste transaktionen på kontot genomfördes den 16 juni 2015. Det finns inga noteringar på varken konto eller kundnivå som tyder på att anmälaren har varit i kontakt med företaget gällande reklamutskick tidigare.

I och med detta ärende har Resurs Bank dock spärrat anmälaren för framtida reklamutskick. Det kan dessvärre hända att ytterligare reklamutskick når anmälaren eftersom beställning av reklamutskick, som ej kan återkallas, redan var gjord när företaget mottog detta ärende.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Resurs bank att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Nämnden finner att företaget inte inkommit med tillräckligt stöd för att anmälaren inte meddelat att han inte vill bli kontaktad. Med anledning härav lägger DM-nämnden störst tyngd vid anmälarens uppgifter varför nämnden finner att Resurs Bank har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

DM-nämnden ser dock positivt på att Resurs Bank avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande