Räntesänkarna

Uttalandedatum: 20171219
Diarienummer: 17-405
Anmälare: En konsument
Motpart: Räntesänkarna
Frågeställning: Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Räntesänkarna brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som otrevligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Räntesänkarna i marknadsföringssyfte. När anmälaren sa att hon inte var intresserad började företagets agent fräsa sarkastiskt ”Lycka till att få ett lån utan oss, med dina skulder” och la därefter på luren i örat på anmälaren. Samtalet ringdes den 2 oktober 2017.

Företagets uppgifter
Räntesänkarna har anfört att företaget haft kontakt med anmälaren den 2 oktober 2017, det vill säga samma dag som anmälaren gjorde sin anmälan till DM-nämnden. I detta samtal utredde företagets agent det som skett och meddelade anmälaren om att åtgärd skulle tas internt i och med att det självklart anses vara ett oacceptabelt beteende av företagets agent.

Företaget medger att Räntesänkarna brustit vad gäller korrekt agerande men företaget vill samtidigt påpeka att man inte anser att företaget ignorerat anmälarens önskan om att avsluta telefonsamtalet, även om tillvägagångssättet i sig är felaktigt.

DM-nämndens bedömning
Otrevligt bemötande
Anmälaren har påstått att han blivit illa bemött under samtalet. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Sverige Callcenter Förening (SCCF) och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess operatörer agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas. Operatören ska vidare vara inriktad på att hjälpa till att lösa eventuella problem som konsumenten har. Detta innebär att det ställs höga krav på en operatör att visa tålamod när konsumenter inte uppfattas vara tillmötesgående.

Räntesänkarna har till stor del bekräftat anmälarens uppgifter på denna punkt. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Räntesänkarna brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företagets agent agerat på ett sätt som är oförenligt med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande