MälarEnergi AB

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-171
Anmälare: En konsument
Motpart: MälarEnergi AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att MälarEnergi AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att hon försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 20 juni 2017.

Företagets uppgifter
MälarEnergi AB har uppgivit att företaget den 20 juni 2017 skickat en sommarhälsning med önskan om en trevlig sommar med klimatsmarta tips till befintliga kunder. Detta syns också i anmälarens bilagor. Företaget gör inte reklam vara sig för sig själva eller någon av företagets produkter, utan det är enbart en del av företagets kommunikation med sina kunder. Icke desto mindre är det ett misstag att denna hälsning har nått anmälaren då företaget har registrerat dennes önskan att inte erhålla utskick från företaget redan 2015. Detta är dock första gången sedan dess som anmälaren erhållit utskick och anledningen till misstaget är ett byte av kundsystem. Detta är nu korrigerat och företagets misstag kommer ej att upprepas.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför MälarEnergi AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande