Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-207
Anmälare: En konsument
Motpart: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan. Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner därtill att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av sms, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som inte samtyckt till aktuellt utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar fastighetsförmedling, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgivit att Länsförsäkringar fastighetsförmedling skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 7 juli 2017.

Företagets uppgifter
Länsförsäkringar fastighetsförmedling har uppgivit att företaget avseende utdelning av reklam beklagar det som hänt. Företaget använder sig av idrottsföreningar som delar ut företagets lappar och man har varit tydliga med att inte dela ut reklamen i de brevlådor där det står ”Ej reklam.” Detta kommer inte att upprepas.

Avseende marknadsföring via mobiltelefon. Personen som mottagit detta SMS har någon gång varit spekulant på någon av företagets objekt i området. I SMS finns möjligheten att meddela företaget att man inte längre vill motta SMS. Även här beklagar företaget det som hänt och detta kommer inte upprepas.

DM-nämndens bedömning
Oadresserad reklam
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Länsförsäkringar fastighetsförmedling har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress. DM-nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Sändandet av SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

DM-nämnden finner att företaget inte kunnat visa tillräckligt underlag för att ett samtycke varit för handen. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Länsförsäkringar fastighetsförmedling brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända sms:et till hennes mobiltelefon. DM-nämnden ser dock positivt på att företaget nu vidtagit åtgärder för att tillse att anmälaren varken kommer att erhålla mer oadresserad reklam eller SMS-utskick från Länsförsäkringar fastighetsförmedling.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande