KappAhl

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-380
Anmälare: En konsument
Motpart: KappAhl
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Kappahl inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av sms, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt. DM-nämnden finner därtill att Kappahl inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick, då en sådan möjlighet funnits. DM-nämnden finner vidare att Kappahl även inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Kappahl skickat sms-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 2 augusti 2017. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad och avregistrerat sig via företagets avregistreringsfunktion. Trots detta har hon fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från företaget.

Företagets uppgifter
Kappahl har uppgivit att anmälaren blev medlem i företagets kundklubb den 28 juni 2017 och samtyckte då till att få marknadsföring via mobiltelefon. Den 25 juli 2017 skickade Kappahl ett SMS till anmälaren med ett erbjudande. Anmälaren återkallade därefter sitt samtycke genom att nyttja avregistreringsfunktionen i det utskicket varför hon blev spärrad i företagets system. Detta skedde under semestern och företaget hade förberett sommarens olika SMS och tagit ut mobiltelefonnummerlistor före semestern. Anmälarens mobiltelefonnummer fanns därför med i kommande SMS-utskick, trots att hon hade avregistrerat sitt samtycke. Anmälaren fick detta SMS-meddelande från Kappahl den 2 augusti 2017. Förutom detta SMS-utskick har anmälaren inte fått några fler utskick efter det att hon återkallade sitt samtycke.

Företaget har ett spärregister och en rutin för att en medlem kostnadsfritt och när som helst ska kunna återkalla samtycke till marknadsföring via mobiltelefon. Återkallandet sker omedelbart, men just i detta fall har listan tagits ut innan anmälaren återkallade sitt samtycke. Företaget anser med hänsyn till ovan anfört att Kappahl följer de etiska reglerna på området.

DM-nämndens bedömning
Sändandet av SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
DM-nämnden anser att det förelåg ett etablerat kundförhållande. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Kappahl inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända sms:et till hennes mobiltelefon

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det finns ett sätt att avregistrera sig från sändningslistan. Denna funktion verkat ha fungerat i aktuellt fall och Kappahl har en tydlig och tillfredställande avregistreringsfunktion. Nämnden finner därmed att Kappahl inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Kappahl att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister.  I aktuellt fall har företaget kunnat ange  ett godtagbart skäl till varför anmälaren mottagit ytterligare ett utskick efter det att hon begärt att inte bli kontaktad igen i marknadsföringssyfte av Kappahl per SMS. DM-nämnden finner således att Kappahl även i denna del inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande