Hundstallet

Uttalandedatum: 20171219
Diarienummer: 17-391
Anmälare: En konsument
Motpart: Hundstallet
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Hundstallet inte brutit mot god marknadsföringssed, eftersom en acceptabel anledning lämnats till varför utskick trots detta gjorts. DM-nämnden finner däremot att Hundstallet brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Hundstallet trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett flertal tillfällen tidigare talat om att hon inte vill ha dylika utskick. Trots detta fortsätter företaget med de aktuella utskicken.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 9 juni 2017.

Företagets uppgifter
Hundstallet bekräftar anmälarens uppgifter att företaget gjort det aktuella utskicket. Utskicket gjordes trots att företaget redan i april 2015 stoppat anmälaren i sitt egna adressregister från att motta dylika utskick från företaget. Anledningen till att anmälaren trots det mottagit ett par utskick till beror på att företaget köper in adresser från SKK (Svenska Kennelklubben). Dessa adresser har företaget idag ingen möjlighet att kolla spärrar på, vilket alltså gjort att de gått ut till anmälaren trots spärr hos företaget.

Anmälaren kontaktade företaget den 23 oktober 2017 via mail, efter det senaste utskicket. Företaget förklarade då att det var SKK som anmälaren behövde kontakta för spärr. Svar kom från anmälaren den 24 oktober 2017 att SKK kontaktats och att SKK lagt in en spärr på henne. Anmälan till DM-nämnden kom in redan den 20 oktober 2017 från anmälaren och således innan hon blev varse om SKK.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Hundstallet har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har företaget visat på att man köpt in adresserna från SKK som borde ha kontrollerat spärrar i NIX-registret.

Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att utskicket inte får anses ha skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Hundstallet att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Nämnden finner att eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har det interna spärregistret inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att Hundstallet har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare