Hudoteket

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-381
Anmälare: En konsument
Motpart: Hudoteket
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Hudoteket brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten utan att ett samtycke till utskicket förelåg.
DM-nämnden finner vidare att Hudoteket även handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Hudoteket skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad, trots detta har hon erhållit fler meddelanden. Det senaste meddelandet togs emot den 25 augusti 2017.

Företagets uppgifter
Hudoteket beklagar det inträffade. Företaget anger att kunder läggs in på Hudotekets SMS-lista när de genomför ett köp hos företaget och samtidigt tackar ja till SMS eller mailutskick. Således har anmälaren vid något tillfälle godkänt SMS-utskick. Företaget kan dock inte se när detta skett då anmälaren är raderad i företagets register sedan SMS-incidenten den 25 november 2016, då anmälaren begärt detta. Den 25 november 2016 fick anmälaren ett SMS varpå hon mailade företaget och sa att hon inte önskade fler utskick. Tyvärr spelade den mänskliga faktorn in varför anmälaren inte blev borttagen. Detta är en miss från företagets sida som man beklagar.

Den 25 augusti 2017 gjorde företaget ett utskick som anmälaren tyvärr erhöll då hon var kvar på listan på personer som ska ha utskicket. Just denna dag drabbas företaget av ett tekniskt fel varför vissa kunder, däribland anmälaren, erhåller fler sms än det var tänkt. Efter denna incident har företaget inte skickat fler SMS till företagets kunder och man har därtill avslutat samarbetet med den leverantör man då hade. Detta var alltså en engångsföreteelse som företaget inte hade som avsikt att göra, då man förstår att inga kunder uppskattar att få så många sms.

Anmälaren är nu borttagen ur företagets register varför inga fler sms utskick ska ske.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Hudoteket  har inte motsatt sig anmälarens uppgifter men däremot visat på att det har förelegat ett samtycke till en dylik kontakt. Detta samtycke hade dock tagits åter av anmälaren vid en kontakt med företaget den 25 november 2016. Således finner DM-nämnden att Hudoteket brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Hudoteket att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. Hudoteket har bekräftat sitt felagerande varför DM-nämnden finner att Hudoteket brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande