Hjärt-Lungfonden

Uttalandedatum: 20171219
Diarienummer: 17-278
Anmälare: En konsument
Motpart: Hjärt-Lungfonden
Frågeställning: Respektera konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Hjärt-Lungfonden inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man vidtagit tillräckliga åtgärder för att respektera en konsuments begäran att inte bli kontaktad

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han skänkte en gåva till Hjärt-Lungfonden julen 2016. När det senare under 2017 kom ett brev med reklam från fonden så skrev anmälaren att han inte önskade mer kontakt med Hjärt-Lungfonden. Den 14 september mottag anmälaren trots sin begäran ett utskick från Hjärt-Lungfonden.

Företagets uppgifter
Hjärt-Lungfonden bekräftar att anmälaren fått ett insamlingsbrev för Hjärt-Lungfonden. Hjärt-Lungfonden anger dock att uttaget ur databasen för produktion av det brev anmälaren erhöll gjordes veckor innan anmälaren anmälde att han inte önskade mer kontakt.

Hjärt-Lungfonden beklagar att anmälaren erhöll ett brev från fonden efter att han avsade sig mer kontakt med Hjärt-Lungfonden. I och med de volymer av brev som fonden skickar till sina givare och de krav Hjärt-Lungfonden har på kostnadseffektivitet, måste fonden jobba med trycktider på 3–4 veckor i produktionen. Tyvärr hände detta som ligger till grund för detta ärende som ett resultat av den produktionstiden. Hjärt-Lungfonden anser att fonden har tillräckliga rutiner för att i rimlig mån hindra att sådant här sker och Hjärt-Lungfonden har följt de rutiner fonden har.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Hjärt-Lungfonden att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Nämnden finner att företaget inkommit med tillräckligt stöd för att ett spärregister förelegat och att anmälarens begäran att inte bli kontaktad har registrerats och respekterats. Detta har medfört, minus de utskick som redan var lagda på order, att anmälaren inte kommer att erhålla fler utskick i framtiden från Hjärt-Lungfonden. Med anledning härav finner DM-nämnden att Hjärt-Lungfonden inte har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande