Freedom Finance Kreditservice AB

Uttalandedatum: 20171219
Diarienummer: 17-264 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Freedom Finance Kreditservice AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Freedom Finance Kreditservice AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon, eftersom undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att Freedom Finance Kreditservice AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd ett upprepat antal gånger av Freedom Finance Kreditservice AB i marknads­föringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Freedom Finance Kreditservice AB igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 21 september 2017.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 2 februari 2016.

Företagets uppgifter
Freedom Finance Kreditservice AB har angett att anmälaren ansökt om ett privatlån efter kontakt med företagets externa marknadsföringskanal Adtraction, på Freedom Finance Kreditservice ABs hemsida. I samband med internetansökan lämnade anmälaren in sina kontaktuppgifter till företaget och godkände företagets allmänna villkor vilket medför att företaget har en rätt att kontakta anmälaren. Anmälaren har även gjort gällande att han sagt till företaget att han inte vill bli kontaktad igen. Efter den genomförda låneansökan har företaget i augusti 2016 försökt att få tag på anmälaren för att meddela besked i låneansökan. Trots upprepade försök till kontakt har företaget inte erhållit något svar från anmälaren i låneärendet varför ärendet avslutats hos företaget. Freedom Finance Kreditservice AB har endast samtalat med anmälaren på det aktuella telefonnumret den 25 september 2017. Vid detta tillfälle uttryckte anmälaren att denne inte var intresserad av företagets tjänster varför inga fler telefonsamtal därefter har skett till anmälaren.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Freedom Finance Kreditservice AB har motsatt sig att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande och påvisat ett antal oklarheter i den anmälan som inkommit. Med hänsyn till de uppgifter som framkommit och med stöd av de utdrag som företaget inkommit med i sitt yttrande finner DM-nämnden att undantag i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring då ett samtycke till en dylik kontakt förelegat.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Freedom Finance Kreditservice AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Återigen på denna punkt stödjer sig DM-nämnden på företagets inkomna underlag som bekräftar anmälarens uppgifter att företaget ringt honom per telefon. Samtidigt visar dessa uppgifter även att anmälaren inte svarat mer än en gång då företaget ringt honom. Vid detta telefonsamtal har anmälaren uttalat att han inte vill bli kontaktad och företaget har omgående vidtagit en åtgärd och därefter inte kontaktat honom mer. Baserat på detta finner DM-nämnden att ett företagets respekterat anmälarens begäran och att ett tillfredställande register tillämpats. DM-nämnden anser därmed att Freedom Finance Kreditservice AB även i denna del av samtalet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande