Fastighetsbyrån Norra Djurgårdsstaden

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-409
Anmälare: En konsument
Motpart: Fastighetsbyrån Norra Djurgårdsstaden
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Fastighetsbyrån Norra Djurgårdsstaden brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Fastighetsbyrån Norra Djurgårdsstaden, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Det senaste utskicket gjordes den 17 oktober 2017.

Företagets uppgifter
Fastighetsbyrån Norra Djurgårdsstaden har uppgett att företagets ståndpunkt alltid är att följa de riktlinjer som gäller direktmarknadsföring och i aktuellt fall har det av misstag tyvärr delats ut reklam i en låda möjligen märkt med ”ej reklam.” Detta är inget företaget systematiskt gör utan beror på ett mänskligt misstag där utdelaren inte sett att postlådan varit märkt med en nej-tack dekal.

Företaget beklagar det inträffade.

DM-nämndens bedömning
Utdelning av ODR-reklam
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Fastighetsbyrån Norra Djurgårdsstaden har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress. DM-nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf  Sekreterare