Falck Försäkringsbolag

Uttalandedatum: 20171216
Diarienummer: 17-277
Anmälare: En konsument
Motpart: Falck Försäkringsbolag
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner även att Falck försäkringsbolag brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan. DM-nämnden finner vidare att Falck försäkringsbolag brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Falck försäkringsbolag trots att han inte har något kundförhållande till företaget och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter
Falck försäkringsbolag har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Falck försäkringsbolag att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom Falck försäkringsbolag inte inkommit med begärt yttrande går DM-nämnden på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därmed att Falck försäkringsbolag har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Falck försäkringsbolag har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande e.u. Andrea Hemming, tf Sekreterare