Enklare

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-419 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Enklare
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att samtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Enklare återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Enklare i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 27 oktober 2017.

Företagets uppgifter
Enklare bekräftar anmälarens uppgifter att företaget har kontaktat honom trots att han uttryckligen motsatt sig detta. Troligtvis har följande skett. En anställd hos företaget har ringt upp anmälaren och markerat fel typ av utfall för telefonsamtalet. Vidare har företagets agent inte lyssnat på anmälarens begäran om att inte bli kontaktad. Dessa två aspekter har i kombination lett till att företaget, inom loppet av ett par minuter, ringt anmälaren tre gånger. Detta är något som går emot företagets interna riktlinjer.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Enklare att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Enklare har inte motsatt sig anmälarens uppgifter varför DM-nämnden därför lägger dessa uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Enklare brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte respektera en konsuments begäran att inte bli återkontaktad.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare