Ellos

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-241
Anmälare: En konsument
Motpart: Ellos
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ellos inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då man får anses ha ett tillfredställande spärregister som respekterat anmälarens begäran att inte erhålla direktadresserad reklam

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Ellos, trots att hon vid ett tidigare tillfälle, både via kundtjänst och mail, begärt att företaget inte ska skicka direktadresserad reklam till henne.

Företagets uppgifter
Ellos har anfört att anmälaren utgör en kund. Denna kund har valt att säga nej tack till ett par av företagets kanaler vid angivna tidpunkter:
Email: 2017-07-28

SMS: 2017-07-28

Print DM: 2017-05-23

Efter dessa datum har respektive kanal inte använts för att kontakta anmälaren. Det DM utskick som är bifogat i anmälan gick ut tidigare än kunden i företagets databas har tackat nej tack, varför anmälaren togs ut och sedermera mottog ett utskick.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Ellos att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Nämnden finner att eftersom anmälaren inte har erhållit fler utskick efter det att företaget mottagit en spärrbegäran avseende aktuell kanal har företaget en avregistreringsstruktur som respekterar kunders begäran om avregistrering. DM-nämnden anser därmed att Ellos har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande