Diamyd Medical

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-172
Anmälare: En konsument
Motpart: Diamyd Medical
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Diamyd Medical brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Diamyd Medical trots att han inte har något kundförhållande till företaget och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 7 januari 2010.

Företagets uppgifter
Diamyd Medical har anfört att anmälaren har erhållit ett erbjudande om att teckna aktier i en nyemission i Diamyd Medical. Företaget har i samband med den aktuella nyemissionen använts sig av en extern rådgivare. Denna rådgivare har däribland handhavt hanteringen av utskick. Den finansiella rådgivaren har i sin tur anlitat en underleverantör för distribution av utskick. Denna underleverantör har förbisett hantering (bortsortering) av mottagare anslutna till NIX-adresserat vid denna emission. Företaget beklagar att detta skett och ska framgent säkerställa att företaget och dess underleverantörers rutiner är så väl utformade att detta inte upprepas.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Diamyd Medical har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden utgår slutligen från att Diamyd Medical avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare