Compricer AB

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-130
Anmälare: En konsument
Motpart: Compricer AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Compricer AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att man riktat marknadsföring via e-post till konsument då samtycke funnits till de aktuella utskicken. DM-nämnden finner även att Compricer AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick, då en sådan möjlighet funnits för varje slag av utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Compricer AB, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtida e-postutskick inte fanns tillgänglig.  Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 18 maj 2017.

Företagets uppgifter
Compricer AB har anfört att en konsument i samband med att en prisjämförelse görs godkänner företagets personuppgiftspolicy vilken ger Compricer AB rätt att skicka både direktmarknadsföring och nyhetsbrev till konsumenten på dennes angivna adress.

Den 29 mars 2017 erhåller anmälaren ett nyhetsbrev från Compricer AB per e-post. Med hjälp av avregistreringsfunktionen avregistrerar hon sig från ytterligare nyhetsbrev. 18 maj 2017 erhåller anmälaren e-postutskick från företaget med information om olika räntejämförelser på Compricer.se. Detta utskick avregistrerar sig anmälaren sig ifrån samma dag vilket även framgår av bilagda skärmdumpar. Den 29 maj 2017 kontaktar anmälaren företaget per e-post (och vanlig post) och motsätter sig att hennes uppgifter behandlas hos företaget för direktmarknadsföringsändamål. Den 7 juni 2017 bekräftar företaget att man mottagit anmälarens begäran och att företaget lagt till anmälaren på företagets interna spärregister för direktreklam. När anmälaren den 29 mars 2017 avregistrerade sig för nyhetsbrevet avregistrerades hon enbart från detta och inte övriga utskick. De två utskicken som anmälaren har mottagit är helt oberoende av varandra och kräver avregistrering var för sig. Därav har anmälaren mottagit ett andra utskick av företaget den 18 maj 2017 trots att hon tidigare avregistrerat sig från nyhetsbrevet. Compricer AB har i samband med detta säkerställt att företagets avregistreringsfunktioner fungerar tillfredställande och att anmälaren numera är spärrad från framtida utskick.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

Då samtycke förelegat till de aktuella utskicken finner DM-nämnden att e-postutskicken inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av föjande metoder för avregistrering i varje e-post:

·           URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

·           Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden

·           Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att    personen vill avregistrera sig

Eftersom anmälaren inte erhållit fler utskick av nyhetsbrevet efter sin avregistrering och då annat utskick avsett annat än nyhetsbrev men som anmälaren därefter avregistrerat sig från rent generellt, vilket Compricer AB effektuerat, får företaget anses ha en tillfredställande avregistreringsfunktion. Baserat på detta finner DM-nämnden att e-postutskicket även i denna del inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande