Com Hem AB

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-193
Anmälare: En konsument
Motpart: Com Hem AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Skyldighet att lämna ut information
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Com Hem AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till konsumenten i dennes egenskap av näringsidkare. Därmed lämnas anmälan i övrigt utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Com Hem AB skickat SMS-meddelanden till dennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att denne inte i förväg samtyckt till detta. Därtill gör anmälaren gällande att denne tidigare begärt att inte bli kontaktad men att anmälaren trots detta fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från företaget. Det senaste meddelandet togs emot den 19 juni 2017.

Företagets uppgifter
Com Hem AB har undersökt aktuellt ärende och det stämmer att Com Hem Företag i försäljningssyfte har kontaktat anmälaren men kontakten har tagits med anmälaren i dennes egenskap av företagare, inte konsument. Kontaktuppgifterna har inhämtats från Bisnode som följer SCB:s definition på vad som utgör ett aktivt företag. Com Hem har ingen tidigare notering i sina system om att anmälaren har bett att få slippa fler kontakter. Självklart ska anmälarens önskemål om detta respekteras varför Com Hem nu har lagt in anmälaren i företagets interna sprregister.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Com Hem AB har visat på att anmälaren kontaktats i hennes egenskap av näringsidkare varför DM-nämnden således finner att Com Hem AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande