Bobutik Stockholm AB

Uttalandedatum: 20171220
Diarienummer: 17-412
Anmälare: En konsument
Motpart: Bobutik Stockholm AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Bobutik Stockholm AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Bobutik Stockholm AB, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Det senaste utskicket gjordes den 17 oktober 2017.

Företagets uppgifter
Bobutik Stockholm AB har uppgett att företaget är medvetet om att Nej-tack dekaler ska respekteras vid utdelning av oadresserad reklam och företaget har instruerat alla anställda om detta. Med anledning av den aktuella anmälningen har företaget försökt utröna orsaken till att utdelning i detta fall skett till mottagare med en Nej-tack skylt. Då mäklaren som delat ut den aktuella reklamen har avslutat sin anställning hos företaget har det varit svårt att få klarhet i de faktiska omständigheterna. Förmodligen har utdelningen skett av misstag och får hänföras till den mänskliga faktorn. Företaget ser naturligtvis allvarligt på det inträffade och ber anmälaren om ursäkt för det inträffade

DM-nämndens bedömning
Utdelning av ODR-reklam
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Bobutik Stockholm AB har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress. DM-nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf  Sekreterare