Blixten & Co

Uttalandedatum: 20171219
Diarienummer: 17-387
Anmälare: En konsument
Motpart: Blixten & Co
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Blixten & Co handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren har tidigare begärt att inte bli kontaktad. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 5 oktober 2017.

Företagets uppgifter
Blixten & Co har initialt kontaktat anmälaren med stöd från ett godkännande att bli kontaktad insamlat i samband med köp av biljetter till ett evenemang. Anmälaren har inte velat ha några fler utskick från företaget och har då avanmält sig från utskicket genom att klicka på den länk för avanmälan som företaget har med i samtliga utskick från företaget. Det som hänt i aktuellt fall är att anmälaren i mitten av hösten 2017 ändock fick ett av företagets utskick. Det ska inte hända och företaget har undersökt varför det skedde.

Företaget beklagar det som skett.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Blixten & Co att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. Aktuellt fel har även bekräftats av företag. DM-nämnden finner därför att företaget agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare