B2 Bredband AB

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-245
Anmälare: En konsument
Motpart: B2 Bredband AB
Frågeställning: Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att B2 Bredband AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.
DM-nämnden finner vidare att B2 Bredband AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att B2 Bredband AB skickat sms-meddelanden till anmälarens mobiltelefon i marknadsföringssyfte utan att tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig. Det senaste meddelandet togs emot den 11 augusti 2017.

Företagets uppgifter
B2 Bredband AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning
Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det inte finns något enkelt sätt att avregistrera sig från sändningslistan. Det står ingenstans i själva meddelandet att man ska klicka på länken för att kunna avregistrera sig.  Eftersom företaget inte inkommit med ett yttrande går DM-nämnden på anmälarens uppgifter varför DM-nämnden finner att B2 Bredband AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. B2 Bredband AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande e.u. Andrea Hemming, tf Sekreterare