Axier Equities AB

Uttalandedatum: 20171201
Diarienummer: 17-242
Anmälare: En konsument
Motpart: Axier Equities AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post och möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Axier Equities AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det i de aktuella e-postutskicken funnits en avregistreringsfunktion som möjliggör för anmälaren att avregistrera sig från framtida e-postutskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot ett antal e-postmeddelanden från Axier Equities AB. Anmälaren anger även att det inte framgår hur han kan frånsäga sig vidare utskick. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 30 juni 2017.

Företagets uppgifter
Axier Equities AB har angett att det har funnits en text om oönskad e-post samt länk till avanmälan av detta. ”Utskicket görs till e-postadresser som kommit antingen via internt kundregister, stockletter.se eller via egen anmälan på vår hemsida. Du kan själv styra över utskicken genom att välja vilka utskick du vill ha. Vårt intresse ligger i att kommunicera med dig som är aktieintresserad. Har du fått mailet av okänd anledning eller inte vill ha vidare mail är vi tacksamma om du hjälper oss att hålla vårt register uppdaterat.”

Vidare framgår det på nyhetsbrevets förstasida i rubriken hur kontakt kan ske med bolaget (ingen länk för avanmälan men likväl en tydlig indikation på hur man kontaktar företaget). På hemsidan finns även en öppen sida för avanmälan.

Anmälarens e-postadress är inlagd i företagets opt-out register.

DM-nämndens bedömning
Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av föjande metoder för avregistrering i varje e-post:

·           URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

·           Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden

·           Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att personen vill avregistrera sig

Från företagets yttrande framkommer att det, motsatt vad anmälaren anfört, funnits en avregisreringsfunktion samt information om hur en konsument ska gå tillväga för att undslippa framtida utskick. DM-nämnden finner därmed att e-postutskicken i denna del inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

I sitt yttrande anför Axier Equities AB att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt av företaget. Förfarandet att därmed stoppa fortsatta kontakter har vunnit sådan omfattning och stadga att det får anses vara väl förenligt med god marknadsföringssed att handla på detta sätt och motsatsvis inte förenligt med god sed att inte handla så. Eftersom Axier Equities AB avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i detta fall har det handlat i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande