Allra Försäkring

Uttalandedatum: 20171219
Diarienummer: 17-394
Anmälare: En konsument
Motpart: Allra Försäkring
Frågeställning: Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Allra Försäkring brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som aggressivt eller otrevligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Allra Försäkring i marknadsföringssyfte. Företagets agent började omgående marknadsföra företagets produkter vid detta telefonsamtal och det är med svårighet som anmälaren kan avbryta företagets agent för att själv tala. Anmälaren upplever företagets agent som närmast aggressiv. Samtalet ringdes den 6 oktober 2017.

Företagets uppgifter
Allra Försäkring har anfört att företaget kontrollerar samtliga telefonnummer som blir uppringda av bolaget. Telefonnumrena kontrolleras mot aktuella NIX-registret regelbundet och där hittades inte detta telefonnummer. Allra Försäkring har nu lagt till anmälarens telefonnummer i bolagets interna NIX-lista. Anmälaren informerades om orsak och åtgärd via mail.

DM-nämndens bedömning
Otrevligt bemötande
Anmälaren har påstått att han blivit illa bemött under samtalet. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Sverige Callcenter Förening (SCCF) och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess operatörer agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas. Operatören ska vidare vara inriktad på att hjälpa till att lösa eventuella problem som konsumenten har. Detta innebär att det ställs höga krav på en operatör att visa tålamod när konsumenter inte uppfattas vara tillmötesgående.

Allra Försäkring har underlåtit att yttra sig i ärendet avseende denna punkt. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Allra Försäkring brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företagets agent agerat på ett sätt som är oförenligt med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande