SverigesEnergi Elförsäljning AB

Uttalandedatum: 20171114
Diarienummer: 17-188 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: SverigesEnergi Elförsäljning AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom SverigesEnergi Elförsäljning AB inte återkontaktat anmälaren efter det att han meddelat att han önskar undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit uppringd av SverigesEnergi Elförsäljning AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Den senaste kontakten ägde rum den 29 juni 2017.

Företagets uppgifter
SverigesEnergi Elförsäljning AB har anfört att företaget ringt anmälaren i två olika syften de senaste sex månaderna. Två gånger som företagare, den 4 april 2017 samt den 11 maj 2017. Företaget har ingen notering om att anmälaren meddelat företaget om att han inte vill bli uppringd av SverigesEnergi Elförsäljning AB och anmälaren är således inte påförd i företagets interna spärrlista.

Företaget har även kontaktat anmälaren som privatperson den 29 juni 2017. Anmälaren var vid det tillfället inte registrerad i NIX-registret och är vad företaget kan se, inte heller nu registrerad i NIX-registret. Företaget har vid detta samtal noterat att anmälaren inte vill bli kontaktad av SverigesEnergi Elförsäljning AB och därför har företaget påfört telefonnumret till företagets interna spärrlista och anmälaren kommer således ej att bli uppringd av företaget i framtiden.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför SverigesEnergi Elförsäljning AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. DM-nämnden hanterar inte ärenden som avser marknadsföring till företag varför de två första telefonsamtalen av SverigesEnergi Elförsäljning AB inte beaktas.

I linje med SverigesEnergi Elförsäljning AB:s bestridande är det avseende de telefonsamtal som skett till anmälaren inte visat att företaget underlåtit att respektera anmälarens begäran att inte bli kontaktad. Efter telefonsamtalet den 29 juni 2017 har anmälaren, efter hans begäran, spärrats i företagets interna spärregister varför inga fler telefonsamtal har gjorts. DM-nämnden finner med anledning härav att SverigesEnergi Elförsäljning AB inte agerat i strid mot god marknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande