Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20171124
Diarienummer: 17-180
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man ringt en konsument vars nummer inte var infört i spärregistret NIX-Telefon. DM-nämnden finner vidare att Svenska Postkodlotteriet inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring avseende respekt för en konsuments spärrbegäran, då företaget får anses ha ett tillfredställande system för att hantera spärrbegärningar

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har tidigare till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Trots detta har Svenska Postkodlotteriet åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 20 juni 2017.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 20 juni 2017.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet har anfört att företaget inför en telefonförsäljningskampanj inhämtar telefonnummer från olika leverantlrer. I detta fall har anmälarens telefonnummer hämtats från Bisnode. Vid en beställning av telefonnummer plockar Bisnode ut telefonnummer från sitt personregister MIA. Telefonnumren tas ut från MIA-registret ca fyra veckor före det att PostkodLotteriet ringer upp telefonnumrena. Bisnode kontrollerar då samtidigt om telefonnumren har reklamspärr i NIX-telefon, och avlägsnar vid det tillfället samtliga telefonummer med reklamspärr. Bisnode kontrollerar även om telefonnumret har reklamspärr i sitt eget spärregister. Postkodlotteriet kontrollerar därefter telefonnumret mot PostkodLotteriets egna spärregister och tar bort de nummer som har spärrats direkt hos PostkodLotteriet.

Postkodlotteriet håller med eget spärregister avseende direktmarknadsföring och telefonförsäljning. Detta spärregister finns tillgängligt på PostkodLotteriets webbplats. Där kan privatpersoner själva registrera sitt namn och den adress de önskar spärra eller vända sig till företagets kundservice som kan hjälpa till med att lägga in en spärr. I aktuellt ärende kan PostkodLotteriet konstatera att anmälarens telefonnummer funnits bland de telefonnummer som Bisnode plockat ut under början av juni 2017. Den 20 juni 2017 har företaget ringt anmälaren i försäljningssyfte. Vid utredningen av detta ärende har företaget kunnat se att anmälaren blivit uppringd även en gång tidigare, nämligen den 20 juni 2016.  Utifrån uppgifter var anmälaren inte spärrad i NIX-telefon under den aktuella perioden. PostkodLotteriet respekterar spärrförfrågningar från konsumenter och dessa hanteras skyndsamt.När det gäller reklamspärrar kan företaget konstatera att anmälarens telefonnummer inte varit spärrat i NIX-telefon samt att hon inte hade någon spärr inlagd i PostkodLotteriet eget spärregister för telefonsamtalen.

PostkodLotteriet finner det beklagligt att anmälaren fått motta telefonsamtal om hon önskat slippa det. Företaget har nu tillsett att anmälarens telefonnummer är inlagt i PostkodLotteriets interna spärregister- Anmälaren kommer således inte motta fler telefonsamtal. Mot bakgrund av ovan anfört finner PostkodLotteriet att företaget inte bruitt mot god sed.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon. Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Eftersom anmälarens telefonnummer inte var med i NIX-telefon förrän den 20 juni 2017, dvs. samma dag som aktuellt telefonsamtal från PostkodLotteriet genomfördes, finner DM-nämnden att företaget inte agerat i strid mot god sed på denna punkt.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Svenska Postkodlotteriet att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom företaget får anses har ett tillfredställande system för att hantera inkomna spärrbegärningar och därtill omgående satt upp anmälaren på sitt spärregister när detta kom till företagets kännedom, finner DM-nämnden att PostkodLotteriet inte bruit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande