Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 20171124
Diarienummer: 17-151
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Direktreklam
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam i form av Magasin 365 med reklam från Pite Havsbad, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har per mail varit i kontakt med företaget som menade på att det aktuella utskicket ”går som samhällsinformation i Umeå.” Anmälaren anser dock att den borde falla in under definitionen marknadsföring då den enbart handlar om Pite Havsbad bortsett från annonser från andra företag.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam har uppgivit att man låtit dela ut Magasin 365 på det sätt som anmälaren angett. Däremot har företaget vid en sammantagen bedömning tillsammans med utgivare/kunden dragit slutsatsen att trycksaken har en inte obetydlig mängd material som är av icke-kommersiell natur och att den därmed kunde klassificeras som samhällsinformation.

DM-nämndens bedömning
Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en marknadsförare inte får kontakta en konsument i marknadsföringssyfte via oadresserad direktreklam om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Vidare uttrycks det i 5 § samma lag, att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och närings­idkare.

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknads­kommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt

artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej Tack-skylt).

När det gäller reklamannonser som är en bilaga till eller tryckta i en sådan tryckt skrift som avses i tryckfrihetsförordningen (1949:105) gäller emellertid inte ovan nämnda regler. Detta är ett uttryck för de i Sverige starkt rådande principerna om tryckfrihet och ett fritt meningsutbyte.

Likaså gäller ett starkt skydd för tryckta skrifter som förvisso innehåller en avsevärd mängd reklam men samtidigt innehåller samhällsinformation. Vid avgörande om en tidning ska anses innehålla tillräckligt mycket redaktionell text och annan relevant information för att inte anses vara att betrakta som reklam, och därmed underkastas de marknadsrättsliga reglerna, måste en helhetsbedömning göras från fall till fall. Vidare menar DM-nämnden att stor försiktighet bör iakttas vid denna bedömning för att de i Sverige grundläggande principerna om tryckfrihet inte ska kränkas. Därmed anser DM-nämnden att tidningar som inte endast innehåller en obetydlig mängd redaktionell text eller annan relevant information måste anses omfattas av de tryckfrihetsrättsliga reglerna och således inte anses utgöra sådan reklam som omfattas av förbudet att dela ut reklam till brevinkast eller brevlådor med Nej tack-skylt.

DM-nämnden finner att endast ett halvt uppslag av trycksaken innehåller kommunal information, enligt vilken läsaren välkomnas till Piteå kommuns turistinformation. Allt övrigt i trycksaken är annonser om boenden, aktiviteter etc. som anordnas av Piteå näringsliv. Trycksaken är därmed att anse som ett annonsblad som omfattas av begreppet marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Med hänsyn till detta är trycksaken oadresserad reklam, som inte får delas ut till hushåll som satt upp en Nej tack-skylt. Nämnden finner därmed att Svensk Direktreklam brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande