Stadium Sverige AB

Uttalandedatum: 20171114
Diarienummer: 17-238 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Stadium Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Stadium Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det funnits en acceptabel förklaring till varför anmälaren mottog de aktuella SMS-utskicken. DM-nämnden finner därmed att den andra anmälningspunkten därmed lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Stadium Sverige AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 3 juli 2017.

Företagets uppgifter
Stadium Sverige AB har angett att en annan kund haft anmälarens mobilnummer registrerat varför anmälaren har erhållit SMS-utskick. Sedan Stadium Sverige AB mottog detta ärende har företaget tagit bort anmälarens telefonnummer från profilen och i hans profil är det registrerat att han inte ska få utskick av företaget per SMS.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Stadium Sverige AB har kunnat visa varför anmälaren erhållit de aktuella SMS-utskicken. DM-nämnden finner således att Stadium Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring. Vid denna bedömning föranleder anmälan såvitt avser skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister inte heller någon åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande