SF Bio AB

Uttalandedatum: 20171101
Diarienummer: 17-198
Anmälare: En konsument
Motpart: SF Bio AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att SF Bio AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte visats att SMS-meddelandet skickades av företaget. DM-nämnden finner med anledning härav att anmälan lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att SF Bio AB skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare begärt att inte bli kontaktad. Trots detta har hon fortsatt att motta marknadsföring från företaget. Det senaste meddelandet togs emot den 9 juni 2017.

Företagets uppgifter
SF Bio AB gör gällande att de kontakter som tagits med anmälaren via SMS inte kommer från SF Bio eller från någon som företaget samarbetar med. Under mars 2017 fick SF Bio från kunder reda på att de erhållit erbjudanden om biljetterbjudanden m.m genom s.k. ”phishing mail” som sannolikt syftar till att sprida skadlig kod eller förmå användaren att betala och därigenom lämna kreditkortsinformation. Erbjudandena har inget som helst samband med SF Bio. Detta har polisanmälts. I några fall har detta lett till att hemsidorna kunnat stängas ned. Varningstexter om de falska erbjudandena har också publicerats på företagets hemsida. De SMS som anmälaren mottagit härrör sannolikt från samma eller liknande typ av bedrägeri.

SF Bio sparar inte telefonnummer från kunder och skickar följdaktligen inte heller ut några SMS. Företaget beklagar att anmälaren och andra drabbats av meddelanden som uppges komma från SF Bio. Företaget saknar däremot allt samröre med dem som skickat dessa SMS.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Eftersom det framkommit att SF Bio inte gjort de aktuella utskicken finner DM-Nämnden att SF Bio inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring. Vid denna bedömning föranleder anmälan såvitt avser skyldighet att respektera konsuments begäran att tillhandahålla internt spärregister inte heller någon åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare