mySafety

Uttalandedatum: 20171110
Diarienummer: 17-179 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: mySafety
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att mySafety inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det mot mySafety bestridande inte visats att konsumenten ringts upp på det telefonnummer som angetts i anmälan. DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det med tillräcklig grad av säkerhet inte kunnat slås fast att marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av mySafety i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 7 juni 2017. Anmälaren gör även gällande att företagets agent varit påstridig.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 27 februari 2015.

Företagets uppgifter
mySafety har uppgivit att anmälaren tidigare har varit kund hos företaget, senast den 16 november 2014. Företaget ringde anmälaren den 7 juni 2017 i egenskap av näringsidkare för att erbjuda företagstjänster. Det telefonnummer som anmälaren angivit i sin anmälan har mySafety inte kontaktat honom på och det finns inte heller i företagets register.

Beträffande påståendet om otrevligt bemötande går detta inte att kontrollera då samtalet inte finns inspelat men berörd säljare har informerats om påståendet.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spär­re­gistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

mySafety har medgett att samtalet skett fastän till ett annat telefonnummer med näringsidkare som abonnent. DM-nämnden kan inte bortse från mySafetys invändning varför det inte kan anses styrkt att samtalet i denna del skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Då mySafety varken har kunnat bekräfta eller bestrida anmälarens uppgifter finner DM-nämnden att det i brist på närmare precisering av dessa uppgifter från anmälarens sida inte är tillräckligt klarlagt att marknadsföringen varit otillbörlig i denna del.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande