Klarna AB

Uttalandedatum: 20171124
Diarienummer: 17-249
Anmälare: En konsument
Motpart: Klarna AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Klarna AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat e-post till konsument där företaget haft en giltig anledning att göra de aktuella utskicken

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Klarna AB. Hon har vid ett flertal tillfällen försökt avregistrera sig från framtida utskick, trots detta får hon ytterligare e-post från företaget. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 29 augusti 2017.

Företagets uppgifter
Klarna AB har bekräftat anmälarens uppgifter att företaget har kontaktat anmälaren den 29 augusti 2017 i marknadsföringssyfte. Utskicket har inte skickats till den e-postadress som uppgivits i anmälan till DM-nämnden. Detta är det enda e-postutskick som företaget har skickat till anmälaren.

Anmälaren hade, under de senaste 12 månaderna som föregick utskicket av e-postmeddelandet, gjort totalt tre köp med Klarna Faktura. Av 19 § marknadsföringslagen framgår att om en näringsidkare har fått en fysisk persons uppgifter om elektronisk adress i samband med försäljning av en produkt till personen gäller inte kravet på samtycke om den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte, ifall marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och den enskilde klart och tydligt ges möjlighet att motsätta sig att uppgiften används för marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

Klarna AB har sedan anmälarens avregistrering den 6 september 2017 avregistrerat anmälarens e-postadress från framtida utskick i marknadsföringsyfte. Företaget har inte heller skickat ytterligare e-postmeddelande i marknadsföringssyfte till anmälaren.

Enligt anmälarens bifogade brev från den 17 oktober 2017 har anmälaren meddelat Klarna AB att företaget inte får använda dennes uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Detta har dock inte registrerats av företaget. Anledningen härför torde vara att anmälaren inte tillräckligt tydligt klargjort att uppgiften om elektronisk adress, dvs. den e-postadress som ärendet rör (Inte den som angavs i anmälan), inte får användas av Klarna AB i marknadsföringssyfte. Uppgiften om elektronisk adress har som, framgår av anmälarens bilaga endast angivits i fotnoter. Det är således möjligt att denne e-postadress undgått Klarna AB, och att företaget i och med att anmälaren lagt flera köp med företaget det senaste året, utnyttjat undantaget från samtycke i marknadsföringslagen som grund för sitt e-postutskick.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post
Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till till att kontaktdata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

Klarna AB har i sitt yttrande kunnat visa på att ett samtycke förelegat till en dylik kontakt varför Klarna, utan att agera i strid mot god sed, kunnat kontakta anmälaren. Således finner DM-nämnden att Klarna AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända e-posten. DM-nämnden ser positivt på att företaget avregistrerat anmälarens e-postadress från framtida utskick. En åtgärd som medför att anmälaren inte kommer att motta fler utskick från företaget och därför får anses vara en åtgärd i linje med god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande