Expressnus, Silverton AB

Uttalandedatum: 20171124
Diarienummer: 17-372
Anmälare: En konsument
Motpart: Expressnus, Silverton AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Expressnus, Silverton AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget har kunnat visa på att sms-meddelandena inte skickades av företaget

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Expressnus, Silverton AB skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandet togs emot den 22 augusti 2017.

Företagets uppgifter
Expressnus, Silverton AB har haft frågan uppe hos Konsumentverket där det fastslagits att Expressnus, Silverton AB inte haft något med dessa SMS-utskick att göra. Inget av de telefonnummer som finns som avsändare kan kopplas till företaget. Den eller de som gjort dessa utskick har endera varit ute efter att hjälpa eller stjälpa företaget. Avsikten bakom dessa utskick är inget Expressnus, Silverton AB vet något om. Det Expressnus, Silverton AB däremot vet är att företaget erhållit negativa publikationer samt reaktion med anledning av detta.

DM-nämndens bedömning
SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Då Expressnus, Silverton AB inte kan anses som ansvarig för de aktuella SMS-utskicken finner Nämnden att företaget inte brutit mot god sed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande