Expressnus, Silverton AB

Uttalandedatum: 20171117
Diarienummer: 17-301, 17-302, 17-303, 17-304, 17-305, 17-306, 17-307, 17-308, 17-309, 17-310 samt 17-311
Anmälare: En konsument
Motpart: Expressnus, Silverton AB
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Expressnus, Silverton AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget har kunnat visa på att SMS-meddelandena inte skickades av företaget

Anmälarens uppgifter
Anmälarna har uppgivit att Expressnus, Silverton AB skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandena togs emot under augusti samt september månad 2017.

Företagets uppgifter
Expressnus, Silverton AB har haft frågan uppe hos Konsumentverket där det fastslagits att Expressnus, Silverton AB inte haft något med dessa SMS-utskick att göra. Inget av de telefonnummer som finns som avsändare kan kopplas till företaget. Den eller de som gjort dessa utskick har endera varit ute efter att hjälpa eller stjälpa företaget. Avsikten bakom dessa utskick är inget Expressnus, Silverton AB vet något om. Det Expressnus, Silverton AB däremot vet är att företaget erhållit negativa publikationer samt reaktion med anledning av detta.

DM-nämndens bedömning
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Vidare så bör marknadsföraren skicka ett bekräftande meddelande till konsumentens mobiltelefon efter det att denne har samtyckt till att ta emot kommersiella meddelanden. Ett sådant meddelande bör:

  • tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilka data denne har tillhandahållit
  • tillhandahålla en avregistreringsmöjlighet för de fall då samtycket skett av misstag
  • innehålla information om hur abonnenten kan kontakta marknadsföraren.

Då Expressnus, Silverton AB inte kan anses som ansvarig för de aktuella SMS-utskicken finner Nämnden att företaget inte brutit mot god sed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande