ETC Utveckling Aktiebolag

Uttalandedatum: 20171101
Diarienummer: 17-153 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: ETC Utveckling Aktiebolag
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att ETC Utveckling Aktiebolag inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det har kunnat visats att företaget inte varit ansvarigt för aktuellt telefonsamtal

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att ETC Utveckling Aktiebolag kontaktat henne per telefon. Under samtalet har företagets agent sagt att man ringer från Microsoft och att det är någon som försöker att hacka sig in i anmälarens dator, och att företaget måste hjälpa henne med detta. Anmälaren upplever detta samtal som stressande.

Företagets uppgifter
ETC Utveckling Aktiebolag kontaktar inte företagets prenumeranter per telefon. Inget av ETC’s företag har heller ett samarbete med Microsoft.

ETC Utveckling Aktiebolag ger idag ut två dagstidningar samt elva lokaltidningar och olika magasin. Företagets övriga företag inom ETC-koncernen kontaktar inte kunder i andra sammanhang än prenumerationserbjudanden. Huruvida anmälaren tror sig ha blivit kontaktad av någon hos ETC Utveckling Aktiebolag som säger sig representera Microsoft är ett påstående utan grund och på inget sätt förenligt med företagets verksamhet.

DM-nämndens bedömning
Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

ETC Utveckling Aktiebolag har genom sitt yttrande visat på att företaget dels inte har något samarbete med Microsoft och dels att företaget inte gjort det aktuella telefonsamtalet. DM-nämnden finner således att ETC Utveckling Aktiebolag inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande